Program Details for Matki Mela and Palav

chaliha-Sahib-2011-Mela - Newspaper cutting

Phonetic Translation

Om Shri Ganeshaya Namah

Lal Ja Pyara Sabhai Chao Jhulelal

Jeko Chavando Jhulelal Tahinja Theenda Bera Paar

Har Saal Jiyan hin saal pin Ulhasnagar 5 mein puj Lal Sai Daryah Shah (Chalihey Sahib) jo Melo Sika, Shrada and Babke saan Malhayo Vendo. Puj Chalihe Sahib Je Virta Jo Arambh Mangalwar 26 July 2011 Khaan Shrou Thi Chuko Ahe

HE Melo Poyan Panjha Dhinha Vade Dham Dhum saan Malhayo Vendo Ahe. Hit Bahryan Shaharan Ja Bagata Mahan Kalakar Hin Utsav mein Baagh vathi jalsey ji Sobhya Vadhainda Ahin. Shri Amarlal Ji Jyot Jo Darshan Kare Pahinjo Baagh Banainda Ahin. Hit Kithan Kithan Ja Shardhalo Darshan Lai Achan Tha ain Man Jyun Muradoon Paai Vanjan Tha.

POOJ MELE SANTAN JO SATSANG, KALAKAR AIN FANKARAN JA PROGRAM

 • 3-Sept-2011
  • Shanshar Sham Jo 6:00 baje Puj Akhand Paat Sahib Jo Bhog Sahib.
  • Param Poojiniya Swami Shanti Prakash Maharajan Ja Gadi Nasheen Swami Dev Prakash Maharajan Jo Satsang Ain Pravachan Raat Jo 10:00 Baje Khan 12:00 Baje
  • Tahin Khan Poi Subuha Tain Satram Rohra Ain Party.
 • 4-Sept-2011 
  • Artwar Chalihe Sahib Jo Melo, Matkiyun Kharana Jo Dhinhu, (Matikiyun Jo Jharmar) Subuha Jo 11 Kha Zalun Jey Matki ain Sham Jo 4:00 Kha Mardan Lai Matki Khanan Jo time.
  • Shri Jethalal Music Party Una Kha Poi Mashahur Nale Varan Bhagatan Jyun Tolyun Jo Program Raaat Jo 12:00 Baje Kha Subuha Jo 11:00 Baje Taain Chalo Rahando. Sabai Baura Benar Hinan Programan Mein Shamil Thi Pahinje Tan, Man, Dhan Saan Sheva Kare Pahinjo Jeevan Saflo Banainda
 • 5-Sept-2011
  • Subuh Jo 11:00 Baje Puj Chalihe Sahib Jey Mele Ji Samapati Jo Palav.

Sheva Mein Puj Daryah Shah Ja Shevadhari and Puj Chalihe Mandar (Chaliho Sahib) Trust, Sindhunagar-5 Phone: 2524615, 2523730

 

 

One thought on “Program Details for Matki Mela and Palav

 1. jai jhulelal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*